БІБЛІОГРАФІЯ - European credit transfer system

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Дронь М.М., Малайчук В.П., Петренко О.М. Основи теорії захисту інформації: Навч.посібник – Д.: Вид-во Дніпропетровського універ-ситету, 2001.-312 с.

 2. Кузнецов Ю.М. Теорія розв’язання творчих задач. – К.: ТОВ «ЗМОК» -ПП «ГНОЗИС», 2003.- 294 с.

 3. Кузнецов Ю.М.Основи патентознавства і авторського права. – К.: ТОВ «ЗМОК» - ПП «ГНОЗИС», 2001.- 206 с.

 4. Пигоров Г.С., Козинец В.В., Малый В.В. Информатизация делового творчества. Краткий курс: Учебное пособие. – Днепропетровск: Системные технологии, 2001.-120 с.

 5. Тарташвили Т.А. Система подготовки интеллектуальной элиты в США / Под ред. Ю.Я.Клехо. – М., 1988. – 68 с.


^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

Протягом семестру студенти проходять один модульний контроль. Протягом тринадцятого триместру студент прослуховує цикл лекцій та повинен самостійно опрацювати матеріали, що внесені у розділ самостійна робота студентів.

Контроль знань з дисципліни “Інтелектуальна власність” здійснюється за кредитно-модульною системою. Загальну суму балів студенти отримують за результатами складання диференційованого заліку.


ПЕРЕДУМОВИ: Основи науково-дослідних робіт; Теорія технічних сис-тем; Теорія механізмів і машин; Деталі машин; Експлуатація та обслуговування машин.


^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: протягом лекцій студентам видаються конспекти з актуальної тематики та адреси інтернет-видань.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:

 1. Охорона прав на промислові зразки.

 2. Охорона прав на знаки для товарів та послуг.

 3. Технічний дизайн.

 4. Удосконалення фізичного мислення.

 5. Розвиток творчих та винахідницьких здібностей.

 6. Патентні дослідження з метою визначення патентоздатності об’єкта господарської діяльності.


Екзаменаційна методика: диференційований залік, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція Ін МТ, ауд. 1217, тел. 598-404.

^ Реєстрація на залік: з лектором персонально чи по телефону.

Зауваження: Лекції підходять для студентів які навчаються за напрямком „Інженерна механіка”, “Зварювання”.


Дисципліна: ^ САПР зварювальних процесів.

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: нормативна

Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

2і (ВС)
Лекції (год)

20

2

Практичні заняття (год)

-

-

Лабораторні заняття (год)

20

2

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

68

7

Всього (год /кредитів)

108/3
Екзамен (трим)


Залік (трим)КОД:

НПД 3.2.1


Лектор: Савуляк Валерій Іванович, д.т.н., професор

Гайдамак Олег Леонідович, к.т.н., доцент

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678.


МЕТА: надання знань та навичок, необхідних для застосування стандартних та спеціалізованих пакетів САПР технологій відновлення, зміцнення та зварювання.


ПРОГРАМА:

Вступ. Поняття проектного процесу. Етапи проектування процесів зварювання, відновлення та зміцнення.

Технічне, математичне, методичне та програмне забезпечення проектування технологічних процесів.

Технічне забезпечення. Вимоги до конфігурації комп'ютера та периферії. Виведення результатів проектування. Комп'ютерні мережі [3].

Математичне забезпечення САПР[1-3]. Види математичного забезпечення САПР.

Методичне забезпечення САПР. Інструкція користувача САПР, інструкції по установці системи.

Алгоритмічне та програмне забезпечення САПР. Види програмного забезпечення.

Інформаційне забезпечення САПР. Бази даних та системи управління ними (СУБД).

Взаємодія підсистем САПР зварювання. Ядро системи. Алгоритми розв’язання типових проектних задач САПР зварювання.

Моделювання процесу дугового електрозварювання. Електричні поля, мосоперенесення, теплові поля, кристалізація, термічні напруги.

Пакети прикладних програм САПР зварювання. Пакети інституту зварювання ім. Патона.

Пакети прикладних програм для проектування технологічних процесів. Виведення та оформлення результатів проектування.


БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Савуляк В.І., Жуков А.О., Чорна Г.О. Побудова та аналіз моделей металевих сплавів. Вінниця.: Універсум.1999, 200с.

 2. Буренніков Ю.А. Савуляк В.І. та ін. Система автоматизованого проектування технологічних процесів “Компас ТМ”. Навчальний посібник. Вінниця.: Універсум.1999, 77с.

 3. Савуляк В.І., Семічаснова Н.С. Інформатика. Вінниця.: Універсум.1998, 150с.

 4. Савуляк В.І. Синтез зносостійких композиційних матеріалів та поверхневих шарів з екзотермічних компонентів. Вінниця.: Універсум.2002, 160 с.

 5. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. М.: Финансы и статистика, 1991, 283с.

 6. Турбо Pascal 7.0. Весь процесс создания программ. М., 1998.

 7. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Львів, 1998 р. 168 с.

 8. Вильям Орвис. EXCEL для ученых, инженеров и студентов. - 1999.

 9. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие. - Москва, АСТ-ПРЕСС: Информ-Пресс, 1998. - 480 с.


ПЕРЕДУМОВИ: Курс передбачає вивчення таких дисциплін як Фізика; Хімія; Математика, Інформатика, Фізико-хімічні основи виробництва металів; Основи обробки металів; Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань; Деталі машин і основи конструювання; Теорії зварювальних процесів і зварювальні джерела живлення; Триботехніка і основи надійності машин; Основи інженерії поверхні, Основи газодинаміки та тепломасо переносу при напиленні, Матеріали для напилення, наплавки та трибоматеріалозравство, Комп’ютерне моделювання технологічних процесів.


^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

Дисципліна передбачає один модульний контроль. Протягом триместру студент повинен виконати 10 лабораторних робіт та скласти 1 письмовий колоквіум на 9 тижні та розробити і надрукувати технологічний процес.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіуму, захисту лабораторних і самостійних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається усно з використанням ЕОМ. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмовий колоквіум розраховано на 45 хвилин роботи, а іспит на 90 хвилин роботи.


^ Методичне забезпечення: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, електронні версії типових програм та посібників.


^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:

Спроектувати заданий технологічний процес на САПР:

 1. Конфігурація сучасних технічних засобів САПР.

 2. Характеристики сучасних глобальних та локальних мереж, як компонентів САПР.

 3. Вивчення можливостей та взаємодії підсистем пакету САПР технологій (за вибором).

 4. Освоювання роботи в середовищі САПР (за вибором).

 5. Проектування технологічного процесу в САПР.

 6. Виведення результатів проектування технологічного процесу на тверді копії та зовнішні носії інформації.


Екзаменаційна методика: Усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. (8-0432) 598-404.

^ Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону

Дисципліна: ^ Спеціальні процеси зміцнення

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: нормативна

Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

2і(ВС)
Лекції (год.)

30

2

Практичні заняття (год.)

10

1

Лабораторні заняття (год.)

20

1

Семінари (год.)

-

-

Курсові проекти (КР) (трим., кільк. год.)

2і тр.(КР) 27

2,7

РГР (трим., кільк. год.)

-

-

СРС (інд. заняття)

39

3,9

Всього (год./кредитів))

126/3,5
Екзамен (трим)


Залік (трим)КОД

НПД 3.2.6


Лектор: Архіпова Тетяна Федорівна, к.т.н., доцент.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678.


Мета: надати знання технологічних процесів зміцнення і відновлення з метою забезпечення високої якості продукції, вивчення спеціальних процесів обробки деталей, модифікації поверхні у поєднанні з відповідними методами дослідження та контролю задля найбільш ефективного їх, використання в ремонтному виробництві.


Програма:

Основні способи підвищення конструкційної міцності: технологічні, металургійні, конструкційні. Структурні фактори, що визначають підвищення міцності матеріалів: збільшення щільності дислокацій, створення дислокаційних бар’єрів, створення полів пружних напружень. Спеціальні процеси для підвищення поверхневої міцності. Лазерне загартовування. Вплив регулярного мікрорельєфу на зносостійкість, втомлювальну міцність і контактну жорсткість деталей автомобілів. Гальванічні і хімічні покриття. Електрохімічні методи зміцнення.

Охорона праці та техніка безпеки при виконанні технологічних процесів з використанням спеціальних процесів зміцнення.


БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Лазерная и электронно-лучевая обработка материалов: Справочник //Н.Н.Рыкалин, А.А. Узлов, И.В.Зуев, А.Н.Кокора. – М.: Машиностроение, 1985. – 496 с.

 2. Упрочнение деталей лучом лазера // В.С.Коваленко, Л.Ф.Головко, Г.В.Меркулов, А.И.Стрижак. – Киев: Техника, 1981. – 131 с.

 3. Кряжков В.М. Восстановление деталей сельскохозяйственной техники механизированной наплавкой с применением упрочняющей технологии. М. Машиностроение 1985.

 4. Левитский И.С. Технология ремонта машин и оборудования. –М.: Колос, 1984.

 5. Технологические рекомендации по применению методов восстановления деталей машин. – М.: ГОСНИТИ, 1974.


Методи оцінювання:

Дисципліна передбачає два модульні контролі. Протягом семестру студенти проходять контроль за кредитно модульною системою. На модульних контролях на 5 та 10 тижнях пропонується декілька варіантів однакової складності.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних та практичних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається усно. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.


Передумова: Інженерна та комп’ютерна графіка, Фізика, Хімія, Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів, Опір матеріалів, Теорія зварювальних процесів, Зварювання плавленням.


Методичне забезпечення:

 1. Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики.

 2. Методичні вказівки з виконання практичних робіт.

 3. Методичні вказівки виконання лабораторних робіт.


Індивідуальна робота: Із метою поглиблення, розширення, систематизації та закріплення теоретичних та практичних знань по курсу, а також одержання навичок по впровадженню цих знань для вирішення конкретних технологічних завдань студенти виконують індивідуальне завдання у вигляді курсового проекту по темі: „Технологічний процес зміцнення (відновлення) вузлів транспортної техніки”.

Прикладом курсового проекту може бути проектування та розрахунок технологічного процесу для зміцнення (відновлення) деталей автотранспортної техніки згідно із заданою конструкцією виробу.

Основні вихідні дані завдання – геометрична форма, розміри, маса та призначення виробу.

В окремих випадках завдання може видаватися, виходячи з робіт, які виконані на кафедрі або підприємстві, для якого ведеться підготовка студентів на контрактній основі.

^ Екзаменаційна методика: іспит за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. (8-0432) 598-565.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

^ Перелік професійних дисциплін вільного вибору студента


Дисципліна: Організація керування і проектування зварювального виробництва

Факультет: ФАРВ

^ Статус дисципліни: спеціальна за вибором

Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Курс


Триместр

1 (ОС)
Лекції (год)

28

2

Практичні заняття (год)Лабораторні заняття (год)

28

2

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

52

5,2

Всього (год /кредитів)

108/3
Екзамен (трим)Залік (трим)


КОД:

ВПЦ 3.2.9

Лектор: Савуляк Валерій Іванович, д.т.н., професор.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут ашинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення носостійкості, тел. 598-678.


МЕТА: надати майбутнім спеціалістам знань та практичних навичок з методики, організації та керування проектуванням зварювального виробництва.


ПРОГРАМА:

Види та організаційні структури зварювальних виробництв. Типові технологічні процеси у зварювальному виробництві. Нормування трудомісткості зварювального виробництва. Типове обладнання зварювального виробництва та нормативи його розташування на дільницях. Підйомно-транспортне обладнання та його застосування у зварювальному виробництві. Використання інформаційно-комп’ютерного забезпечення у проектуванні та керуванні зварювальним виробництвом.


3747408154246105.html
3747537708712204.html
3747598654701471.html
3747712898407639.html
3747917207582809.html