Правила безпеки при виробництві солоду, пива та безалкогольних напов київ 1997 передмов а правила безпеки при виробництві солоду, пива та безал - страница 5

сходах з площадки і етажерки, що приймається рівним потроєній висоті

маршів.

Евакуаційні виходи з площадок і етажерок, площа яких перевищує

40% площі поверху, слід передбачати через сходові клітки.

4.4.25. Зовнішні евакуаційні двері будівель не повинні мати

замків, яких не можна було б відкрити зсередини без ключа.

Двері сходових кліток, що ведуть до загальних коридорів, двері

ліфтових холів і тамбур - шлюзів повинні мати пристрої до самозакрит-

тя і ущільнення у притулах і не повинні мати запорів, які б перешкод-

жали їх відкриванню без ключа.

В будівлях висотою більше чотирьох поверхів вказані двері по-

винні бути глухими або з армованим склом.

Ширина зовнішніх дверей сходових кліток та дверей до вестибюлю

повинна бути не меншою розрахункової ширини сходового маршу.


Двері сходових кліток у відчиненому положенні не повинні змен-

шувати розрахункової ширини сходових площадок і маршів.

4.4.26. Ширина маршу сходів повинна бути не менше ширини ева-

куаційного виходу (дверей) на сходову клітку.

Ширина сходових площадок повинна бути не менше ширини маршу, а

перед входами до ліфтів з двостулковими дверима - не менше суми шири-

ни маршу і половини ширини дверей ліфта, але не менше 1.6 м.

Поміж маршами сходів слід передбачати зазор шириною не менше

0.05 м.

4.4.27. Улаштування отворів (за винятком дверних) у внутрішніх

стінах сходових кліток не допускається.

У світлових отворах сходових кліток, заповнених склоблоками,

слід передбачати фрамуги, які відчиняються, площею не менше 1.2 кв. м

на кожному поверсі.

^ 5. ТЕРИТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА


5.1. Благоустрій територiї пiдприємства

5.1.1. Планування територiї пiдприємства повинне забезпечувати

найбiльш сприятливi умови для виробничого процесу та працi, здiйсню-

ватися у вiдповiдностi з вимогами чинних будiвельних норм та правил.

5.1.2. На територiї вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпеч-

них об'єктів, а також в місцях зберігання та переробки горючих ма-


теріалів застосування відкритого вогню не дозволяється.

5.1.3. На дільницях території підприємства, де можливі скуп-

чення горючих парів та газів, проїзд автомашин, тракторів, мотоциклів

та іншого транспорту не дозволяється. Про це повинні сповіщати виві-

шені у визначених місцях відповідні написи (покажчики).

5.1.4. Охолоджувальні стави, водойми, шламовідстойники тощо

слід розміщувати так, щоб у випадку аварії рідина при розтіканні не

загрожувала затопленням підприємству або іншим промисловим, житловим

і громадським будівлям і спорудам.

5.1.5. Гаражі на підприємстві слід передбачати лише для спеці-

алізованої техніки (рятувальної і пожежної служб, аварійної техдопо-

моги). При відсутності в районі будівніцтва автомобільних госпо-

дарств по обслуговуванню підприємств допускається передбачати для

підприємств гаражі не менше, ніж на 15 вантажних автомашин.

5.1.6. Улаштування відвалів, накопичувачів відходів підприємс-

тва допускається лише при обгрунтуванні неможливості їх утилізації.

Ділянки для них слід відводити за межами підприємств та II поясу зон

санітарної охорони підземних вододжерел.

5.1.7. Для збирання і тимчасового зберігання відходів вироб-

ництва і сміття повинні бути влаштовані водонепроникні, зі щільними

накривками збірники ємкістю не більше дводенного накопичення відходів.

Розміщення сміттєзбірників допускається на відстані не менше 25 м

від виробничих і складських приміщень на асфальтованих або бетонова-

них майданчиках, що перевищують габарити основи збірників на 1.0 м з

усіх боків. Видалення відходів повинно проводитись спеціальним транс-

портом у встановлений термін.

5.1.8. Для вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві

повинні споруджуватись постійні чи тимчасові вантожно-розвантажуваль-

ні майданчики (платформи, естакади) висотою на рівні підлоги вагону

або кузова автомашини, а для рідких продуктів (мазут, спирт тощо)

- зливно-наливні пристрої.

5.1.9. Огороджування території підприємства слід виконувати у

відповідності зі СН 441-72. Вхід стороннім особам на територію

підприємства не дозволяється.

5.1.10. В'їздні (виїздні) ворота повинні легко відчинятися,

мати запори, що виключають можливість їх самочинного відкривання та

закривання, і сигналізацію, що попереджує про рух транспорту.

5.1.11. Головні проїзди, пішохідні доріжки, а також майданчики

перед експедиціями і складами повинні мати тверде покриття.

5.1.12. Пішохідні доріжки повинні бути якомога коротшими, з

щонайменшою кількістю перетинів з внутрішньозаводськими коліями, ши-

рина доріжок тротуару повинна бути не менше 1.5 м. При інтенсивності

пішохідного руху менше 100 чоловік за годину в обох напрямках допус-

кається влаштування тротуарів шириною 1.0 м.

5.1.13. При розміщенні тротуарів поряд або на спільному з ав-

томобільною дорогою земляному полотні вони повинні бути відділені від

дороги роз'єднувальною смугою шириною не менше 0.8 м. Розташування

тротуарів впритул до проїзної частини автомобільної дороги допускає-

ться лише під час реконструкції підприємства.

При приляганні тротуару до проїзної частини тротуар повинен

бути на рівні верху бортового каменя, але не менше ніж 0.15 м вище

проїзної частини.

5.1.14. Для переходу каналів і траншей повинні бути встанов-

лені містки шириною не менше 0.8 м, огороджені поруччям висотою не

менше 1.0 м з суцільною зашивкою знизу на висоту 0.15 м. Підходи до

містків повинні бути вільними і темної пори доби освітлюватись.

5.1.15. Заглиблені резервуари, колодязі, люки повинні бути

закриті надійними накривками врівень з прилеглою територією, а під

час проведення ремонтних робіт повинні бути огороджені.

Відкриті заглибини (котловани, траншеї, ями) повинні мати ого-

рожі висотою 1.0 м з суцільною зашивкою знизу на висоту 0.15 м; тим-


часово відкриті колодязі повинні бути огороджені або закриті щитами з

встановленням попереджувальних (заборонних) переносних знаків безпеки

і освітлюватись темної пори доби.

5.1.16. Територія підприємства повинна бути рівною, мати не-

обхідні нахили і пристрої для відведення атмосферних і поливальних

вод. Вільні ділянки території повинні бути озеленені. З настанням

темряви територія підприємства повинна освітлюватись.

5.1.17. Територія підприємства повинна бути обладнана спеці-

альними майданчиками для зберігання пального, сировини, допоміжних

матеріалів та устаткування з урахуванням вимог правил безпеки і са-

нітарних норм. Тверде паливо повинно зберігатися згідно з вимогами

п.7.10.6 Правил пожежної безпеки в Україні.

5.1.18. Розміщувати житлові будинки, ясла, дитячі садки, шко-

ли, клуби або використовувати для цих потреб приміщення, розташовані

на території підприємства, а також в санітарно-захисній зоні, не доз-

воляється.

5.1.19. Не дозволяється прибудовувати побутові, допоміжні і

адміністративні приміщення до будівель з вибухопожежонебезпечними ви-

робництвами і розміщувати їх в небезпечній зоні діяння ударної хвилі

під час вибуху.

5.1.20. Будівництво тимчасових будівель і споруд на території

виробничої зони діючого підприємства не дозволяється.

5.1.21. Будівельний майданчик на території підприємства для

запобігання доступу сторонніх осіб повинен бути огороджений. У випад-

ку неможливості влаштування огорожі він повинен бути позначений

відповідними знаками і написами.

5.1.22. Прибирання території повинно проводитись щоденно:

влітку для запобігання запилення її слід регулярно поливати; взимку

проїзди і проходи повинні систематично очищуватись від снігу і льоду,

посипатись піском.

5.1.23. Прокладання (розміщення) газопроводів і інших підзем-

них комунікацій повинно бути означене розпізнавальними знаками і на-

несене на генплані підприємства.


5.2. Автомобільні проїзди та залізничні колії

5.2.1. Рух транспорту на підприємстві повинен бути організова-

ний за схемою маршрутів руху транспортних та пішохідних потоків з

вказаними на ній поворотами, зупинками, виїздами, переходами тощо.

Схема маршрутів руху повинна бути вивішена в місцях стоянки транспор-

ту, перед в'їздами на територію підприємства і в інших необхідних для

цього місцях.

5.2.2. Територія підприємства повинна бути обладнана дорожніми

знаками, покажчиками швидкості руху транспорту за ГОСТ 10807-78 і

знаками безпеки за ГОСТ 12.4.026-76. Необхідна кількість дорожніх

знаків і покажчиків і місця їх встановлення повинні обгрунтовуватись

схемою организації руху транспортних і пішохідних потоків.

5.2.3. Вантажопотоки на заводському подвір'ї не повинні мати

зустрічних і, по можливості, перехресних напрямків.

5.2.4. Внутрішньозаводські автодороги повинні відповідати ви-

могам СНиП 2.05.02-85 і СНиП 2.05.07-91.

Експлуатація, утримання та ремонт автотранспорту має відпові-

дати вимогам Правил охорони праці на автомобільному транспорті.

5.2.5. До всіх будівель і споруд підприємства повинен бути за-

безпечений вільний доступ. Протипожежні розриви між будівлями не доз-

воляється захаращувати і використовувати для складування матеріалів,

устаткування і для стоянки автотранспорту.

5.2.6. Закриття окремих ділянок доріг допускається з дозволу

власника підприємства після попереднього узгодження з місцевими орга-

нами пожежного нагляду і при умові наявності об'їзних шляхів.

На період проведення ремонту доріг підприємства у відповідних

місцях повинні бути установлені покажчики напрямків об'їзду або

влаштовані переїзди через ділянки, де ведеться ремонт.

5.2.7. Ширина проїзної частини автодоріг до виробничих корпу-

сів повинна бути не менше 7 м, інших - з однобічним рухом автомобілів

- 4.5 м.

5.2.8. Ширину воріт автомобільних в'їздів на територію

підприємства належить приймати по найбільшій ширині автомобілів, що

застосовуються, плюс 1.5 м, але не менше 4.5 м, а ширину воріт для

залізничних в'їздів - не менше 4.9 м.

5.2.9. Вантажно-розвантажувальні рампи та платформи повинні

мати не менше двох розосереджених сходів або пандусів. Ширина вантаж-

но-розвантажувальних рамп і платформ при використанні електронаванта-

жувачів повинна бути не менше 4.5 м.

Поперечний нахил підлоги рамп і платформ повинен бути рі-

вним 1%.

5.2.10. Висоту платформи для залізничного транспорту слід

приймати, як правило, рівною 1.4 м від рівня головки рейки. Для за-

безпечення відткриття дверей усіх типів ізотермічних вагонів уздовж

залізничної колії платформа повинна мати знижену частину шириною

0.56 м та висотою 1.1 м від головки рейки відповідно до вимог

СНиП 2.11.02-87.

Висота вантажної платформи для автомобільного транспорту по-

винна бути рівною 1.2 м від поверхні вантажно-розвантажувального май-

данчика. Допускається при обгрунтуванні улаштування зрівнювальних

платформ висотою 0.2 м від поверхні вантажно-розвантажувального май-

данчика.

Рампи з боку під'їзду автомобілів повинні бути обладнані

відбійними брусками для обмеження заднього ходу автомобіля і відкид-

ними колесовідбійними брусами, що запобігають падінню електронаванта-

жувачів на ділянках рампи, вільних від вагонів.

5.2.11. Улаштування внутрішньозаводських залізничних колій,

переїздів і переходів через них, організація і експлуатація залізнич-

ного господарства повинні задовольняти вимоги Правил технічної екс-

плуатації залізниць, а також СНиП II-39-79 і СНиП 2.05.07-91.

5.2.12. Будівництво додаткових колій на існуючій під'їзній за-

лізничній колії, яка знаходиться у віданні залізниці, здійснюється

підприємством за проектом, узгодженим з залізницею.

5.2.13. Відкриття для постійної експлуатації наново побудова-

ної залізничної під'їзної колії і подача на цю колію рухомого складу

допускається після проведення робіт по її будівництву у відповідності

з проектом, прийняття у встановленому порядку до експлуатації і виз-

начення залізницею порядку обслуговування.

5.2.14. Подача вагонів на залізничні під'їзні колії в період

їх будівництва допускається лише за умов тимчасового погодження

поміж відділенням залізниці і будівельною організацією, відповідаль-

ною за безпеку руху.

На кожну залізничну під'їзну колію повинні бути: технічний пас-

порт, план під'їзної колії, поздовжній профіль та креслення штучних

споруд.

5.2.15. Залізничні під'їзні колії, локомотиви і вагони, які

знаходяться на балансі підприємства, повинні утримуватись ним у пов-

ній технічній справності.

Переїзди і переходи через внутрішньозаводські залізничні колії

повинні мати суцільний настил на рівні головки рейки. Стоянка вагонів

без локомотивів на переїздах не дозволяється.

5.2.16. Локомотиви і вагони, що належать підприємствам і вихо-

дять на колії загальної мережі залізниці, повинні відповідати вимогам

Правил технічної експлуатації залізниць. Порядок виходу на станцію

примикання локомотива, який належить підприємству, встановлюється на-

чальником відділення залізниці.

5.2.17. Працівники залізничних під'їзних колій підприємств,

які зв'язані з рухом поїздів, проходять у встановленому порядку нав-

чання і перевірку знань Правил технічної експлуатації залізниць, інс-

трукцій по сигналізації, руху поїздів і маневровій роботі на залізни-

цях, цих EПравилF, Статуту про дисципліну працівників залізничного

транспорту. Особи, які не пройшли такої перевірки, до роботи не до-

пускаються.

5.2.18. При виконанні службових обов'язків на коліях залізниць

працівники залізничних під'їзних колій підприємств зобов'язані мати

при собі посвідчення встановленого зразка про перевірку знань і точно

виконувати розпорядження чергового по станції або диспетчера.

5.2.19. Виходи з будівель не повинні спрямовуватись в бік

залізничних колій, розміщених безпосередньо біля виробничих споруд.

При наявності виходів з виробничих або допоміжних будівель на

залізничні колії, що розміщені ближче ніж 6 м від будівель, повинна

бути передбачена автоматична звукова сигналізація, що попереджає про

наближення залізничного транспорту, а також встановлені бар'єри ви-

сотою не менше 1 м, які огороджують залізничні колії в місцях виходу

з будівель.

5.2.20. В місцях перехрещень залізничних колій з автомобільни-

ми дорогами повинні влаштовуватись переїзди. Проїзд транспортних за-

собів і самохідних машин, а також прогін худоби через залізничні

колії у невстановлених місцях не дозволяється.

Переїзди повинні мати суцільний поміст, під'їзди, огороджені

стовпцями і поруччям, електричне освітлення, шлагбауми, а також попе-

реджувальну звукову або світлову сигналізацію.

5.2.21. В місцях перехрещень залізничних колій з пішохідними

дорогами повинні бути влаштовані переходи, обладнані рівним суцільним

помостом, укладеним на рівні з головками рейок, звуковою сигналі-

зацією, електричним освітленням.

Переходи повинні бути обладнані шлагбаумами, попереджувальними

знаками "Бережись потягу!", світловою або звуковою сигналізацією.

5.2.22. Швидкість руху залізничного і автомобільного транспор-

ту по території підприємства повинна бути вказана для кожного виду

транспорту на спеціально вивішених (виставлених) дорожніх знаках за

ГОСТ 10807-78 і не перевищувати таких величин:


залізничний транспорт

--------------------------

- ешелон з локомотивом попереду - 15 км/г;

- ешелон з локомотивом позаду вагонів - 10 км/г;

- під час руху у важких умовах, а також при переїзді, в'їзді або

виїзді з території, під час причеплення вагонів - 5 км/г;

- під час руху вагонів вручну - 2 км/г.


автомобільний транспорт

----------------------------

- при проїзді території підприємства - 10 км/г;

- на пересіченні переїздів підприємства, під час виїзду і в'їз-

ду - 5 км/г;

- при русі автомобіля заднім ходом - 3 км/г;

- автонавантажувачі, електрокари - 3 км/г.

5.2.23. Пересування вагонів вручну повинно проводитись у

відповідності з інструкцією, затвердженою керівником підприємства.

5.2.24. Не дозволяється допускати на локомотиви, в кабіни уп-

равління моторовагонними поїздами, автомотрисами, дрезинами і іншими

рухомими одиницями, до сигналів, стрілок, апаратів, механізмів і

інших пристроїв, пов'язаних з забезпеченням безпеки руху, а також в

приміщення, звідки здійснюється управління сигналами і іншими подіб-

ними пристроями, осіб, які не мають права доступу до них.

Робітники, які проходять у встановленому порядку стажування

як другі особи, можуть допускатися до керування локомотивами, моторо-

вагонними поїздами, автомотрисами, дрезинами і іншими рухомими одини-

цями, сигналами, стрілками, апаратами і механізмами лише під наглядом

і під особисту відповідальність працівників, які безпосередньо обслу-

говують ці пристрої.

5.2.25. Особи, які вступають на посади, пов'язані з рухом

поїздів, повинні пройти медичний огляд для визначення придатності їх

до виконання відповідної роботи відповідно з вимогами п.3.4.2 ч. 1

цих EПравилF.

5.2.26. На підприємстві повинні бути встановлені терміни, по-

рядок перевірки знань і обов'язки осіб щодо контролю за станом транс-

портних шляхів.


^ 6. БУДІВЛІ І СПОРУДИ


6.1. Виробничі будівлі

6.1.1. Улаштування виробничих будівель і споруд повинно

відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.04-87, СНиП 2.09.03-85

і цих EПравилF.

Об'єм виробничих приміщень на одного працівника повинен бути

не менше 15 куб. м, а площа приміщень - не менше 4 кв.м.

6.1.2. Відстань між будівлями і спорудами при проектуванні та

реконструкції підприємств повинна відповідати вимогам СНиП II-89-90

та санітарних норм СН 245-71.

6.1.3. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єк-

тів повинно виконуватись згідно з вимогами ДБН А.3.1-3-94.

Не допускається зі складу пускових комплексів вилучати будівлі

і споруди, які призначені для санітарно-побутового обслуговування,

забезпечення здорових та безпечних умов праці працівників, очищення,

знешкодження і уловлювання шкідливих викидів в атмосферу, викидів у

воду та грунт, а також під'їзні колії з фронтом навантаження і роз-

вантаження, лінії зв'язку, системи і заходи пожежної безпеки.

6.1.4. Виробничі будівлі і споруди або їх частини (проліт, по-

верх) наказом власника підприємства закріплюються за цехами, відділа-

ми і іншими підрозділами підприємства . Начальники підрозділів є осо-

бами, що відповідають за експлуатацію, збереження і ремонт закріпле-

них за ними будівель, споруд або окремих приміщень.

6.1.5. На всі виробничі будівлі і споруди повинні складатися

технічні паспорти. До паспорту повинна бути прикладена технічна доку-

ментація по зданим в експлуатацію будівлям і спорудам: затверджений

технічний проект (проектне завдання), робочі креслення, дані відносно

гідрогеологічних умов ділянки забудівлі, акт прийняття в експлуатацію

з документами, що характеризують застосовані матеріали, умови і

якість проведених робіт по зведенню об'єктів, акти на сховані роботи,

а також відомості про відхилення від проекту на момент вводу до екс-

плуатації.

6.1.6. Нагляд за технічним станом і експлуатацією будівель і

3755554762792043.html
3755677635903711.html
3755756067471154.html
3755945500176973.html
3756122996070592.html