Протокол №6 від 14. 06. 2011 р. Теми докторських дисертаційних досліджень(педагогіка) - страница 2

53.

Становлення і розвиток вищої педагогічної освіти в Монголії

(13.00.01)

Н. кер.: д.п.н., професор Жаровцева Т.Г.

^ ТЕРБІШ БАТЗАЯА


(Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені

К.Д. Ушинського)
13.00.02 – теорія та методика навчання (з галузей знань)

55.

Формування культури українського мовлення студентів нефілологічних спеціальностей в умовах поліетнічного середовища

(13.00.02 - теорія та методика навчання української мови)

Н. кер.: д.п.н., професор

Хорошковська О.Н.

хома т.в.


(Ін-т педагогіки НАПН України)

56.

Диференційований підхід до розроблення і використання дидактичних матеріалів у процесі навчання географії в основній школі

(13.00.02 – теорія та методика навчання географії)

Н. кер.: д.п.н., професор Топузов О.М.

гончарова н.о.


(Ін-т педагогіки НАПН України)

57.

Методика професійно орієнтованого навчання хімії учнів професійно-технічних навчальних закладів кулінарного профілю

(13.00.02 – теорія та методика навчання хімії)

Н. кер.: к.п.н., доцент Іваха Т.С.

блажко а.в.


(НПУ імені М.П.Драгоманова)

58.

Розвиток рухових навичок студентів медичних університетів у процесі занять футболом

(13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я)

Н. кер.: к.п.н., доцент Кірик Т.В.

чернявський ю.д.


(Національний медичний ун-т імені О.О.Богомольця)
59.

Методика навчання неруйнівного контролю майбутніх інженерів-педагогів з використанням каузальних мереж

(13.00.02 – теорія та методика навчання – технічні дисципліни)

Н. кер.: д.п.н., професор Лазарєв М.І.

шматков д.і.


(Українська інженерно-педагогічна академія)

60.

Реалізація соціокультурної змістової лінії на уроках української мови в 5 класі

(13.00.02 – теорія та методика навчання української мови)

Н. кер.: д.п.н., професор Плисько К.М.

кобцев д.а.


(Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди)

61.

Формування рухової активності студентів у процесі реалізації фізкультурно-оздоровчих програм у вищих навчальних закладах

(13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я)

Н. кер.: д. наук з фіз. виховання і спорту, професор Цьось А.В.

повар о.в.


(Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки)

62.

Методика формування англомовної читацької компетенції старшокласників спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов

(13.00.02 – теорія та методика навчання іноземних мов – германські мови)

Н. кер.: д.п.н., професор Пахомова Т.О.

галустова к.г.


(Запорізький нац. ун-т)

63.

Методика формування досвіду художньої інтерпретації музичних творів у підлітків на уроках музики

(13.00.02 – теорія та методика музичного навчання)

Н. кер.: к.п.н., доцент Середа Н.А.

яковлева ю.с.


(Мелітопольський держ. пед. ун-т імені Богдана Хмельницького)

64.

Навчання усної розмовної англійської мови студентів старших курсів з використанням проектної методики

(13.00.02 – теорія та методика навчання іноземних мов)

Н. кер.: д.п.н., доцент Тархан Л.З.

мустафаєва е.с.


(Кримський інженерно-педагогічний університет)

65.

Методика навчання механіки у загальноосвітніх навчальних закладах з використанням мультимедійних засобів

(13.00.02 – теорія та методика навчання фізики)

Н. кер.: к.п.н., доцент Вознюк М.Ф.

пасько о.о.


(НПУ імені М.П.Драгоманова)

66.

Методика формування вмінь музично-виконавської самоорганізації учнів музичних шкіл

(13.00.02 – теорія та методика музичного навчання)

Н. кер.: к.п.н., доцент Бодрова Т.О.

остропольська і.с.


(НПУ імені М.П.Драгоманова)

67.

Методика інтегрованого навчання основ охорони праці і безпеки життєдіяльності майбутніх учителів технологій

(13.00.02 – теорія та методика навчання – технічні дисципліни)

Н. кер: д. п. н., професор Корець М.С.

білик р.м.


(НПУ імені М.П.Драгоманова)

68.

Методика реалізації диференційованого підходу в процесі навчання юнаків старшої школи атлетичної гімнастики

(13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я)

Н. кер: к.п.н., доцент Кіндрат В.К.

семенович с.в.


(Рівненський держ. гуманітарний ун-т)

69.

Розвиток умінь самонавчання англійської мови студентів гуманітарних спеціальностей у процесі позааудиторної роботи

(13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови))

Н. кер.: член-кор. НАПН України Мартинова Р.Ю.

кордонова а.в.


(Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К.Д.Ушинського)

70.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі

(13.00.02 – теорія та методика навчання математики)

Н. кер.: д.п.н., професор Скворцова С.О.

цимбалюк я.с.


(Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К.Д.Ушинського)

71.

Методична система реалізації міжпредметних зв’язків у навчанні математики студентів технічних спеціальностей

(13.00.02 – теорія та методика навчання математики)

Н. кер.: д.п.н., професор Шарко В.Л.

джежуль т.с.


(Херсонський держ.

ун-т)
72.

Методика навчання старшокласників за варіативним модулем «Баскетбол» на уроках фізичної культури

(13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я)

Н. кер.: д.н. з фіз. виховання і спорту, професор Цьось А.В.

третьяков о.о.


(Херсонський держ.

ун-т)

73.

Формування рухових навичок студентів у процесі фізичного виховання засобами легкої атлетики

(13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я)

Н. кер.: к.п.н., доцент Колумбет О.М.


димуцька а.і.


(Чернігівський нац. ун-т імені Т.Г.Шевченка)

74.

Формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України

(13.00.02 – теорія та методика навчання історії)

Н. кер.: к.п.н. Єрмаков І.Г.

пузіков д.о.


(Ін-т педагогіки НАПН України)
^ 13.00.03 – корекційна педагогіка

75.

Особливості формування просторових знаково-символічних систем у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю

(13.00.03)

Н. кер.: к.п.н., доцент Гаврилов О.В.

каменщук т.д.


(Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка)
^ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

76.

Формування професійної компетентності майбутнього учителя музики засобами диригентсько-хорових дисциплін

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Яропуд З.П.

пухальський т.д.


(Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка)

77.

Підготовка вчителя німецької мови в педагогічних академіях Австрії

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Болсун С.А.

дзевицька л.с.


(Кіровоградський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського)
78.

Розвиток акмеологічної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., с.н.с. Макаренко О.А.

таран о.в.


(Київський ун-т імені Бориса Грінченка)

79.

Підготовка майбутніх менеджерів організацій до використання мультимедіа у професійній діяльності

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Іваницький О.І.

морохова г.о.


(Класичний Приватний Університет

м. Запоріжжя)

80.

Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у Швеції

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Пєхота О.М.

коган г.в.


(Миколаївський нац.

ун-т імені В.О.Сухомлинського)

81.

Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Ляхова І.М.

пономаренко м.в.


(Мелітопольський держ. пед. ун-т імені Б.Хмельницького)

82.

Підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до організації спортивного дозвілля учнівської молоді в аквацентрах

(13.00.04)

Н.кер.: к.п.н., доцент Ареф’єв Л.П.

серман т.в.


(НПУ імені М.П.Драгоманова)

83.

Формування оздоровчої компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації в процесі професійної підготовки

(13.00.04)

Н.кер.: к.п.н., доцент Кукса В.О.

маслов р.в.


(Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди)

84.

Формування інформаційної компетентності магістрантів соціальної роботи в умовах університету

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Мещанінов О.П.

лупиніс т.б.


(Чорноморський держ. ун-т імені Петра Могили)
85.

Формування мотивації до професійного спілкування у майбутніх пілотів міжнародних авіаліній у процесі вивчення фахових дисциплін

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Смирнова І.Л.

москаленко о.і.


(Державна льотна академія України)

86.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування пізнавальних інтересів молодших школярів

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Алфімов В.М.

данильченко с.в.


(Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)

87.

Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів технологій у процесі художньо-трудової підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор

Оршанський Л.В.

ліщинська-кравець г.л.


(Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка)

88.

Формування професійних компетентностей бакалаврів видавничо-поліграфічної справи з використанням електронних посібників

(13.00.04)

Н. кер.: член-кор. НАПН України

Степко М.Ф.

клименко о.і.


(Ін-т вищої освіти НАПН України)

89.

Формування професійної етики майбутніх медичних сестер у навчально-виховному процесі медичного коледжу

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Семеног О.М.

кравченко о.п.


(Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України)

90.

Формування конкурентноздатності майбутніх електромеханіків у процесі вивчення фахових дисциплін у вищому навчальному закладі І-ІІ рівня акредитації

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н. Закатнов Д.О.

сушенцев о.о.


(Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України)

91.

Професійне вдосконалення виробничого персоналу машинобудівної галузі у США

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., доцент Бідюк Н.М.

сушенцев а.о.


(Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України)
92.

Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійного самовизначення

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Радул В.В.

вечірко м.с.


(Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка)

93.

Формування інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології у процесі вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., доцент Бобрицька В.І.

глушак о.м.


(Київський ун-т імені Бориса Грінченка)94.

Формування інформаційної культури менеджерів організацій у системі післядипломної освіти

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Сущенко А.В.

бондар о.в.


(Класичний Приватний Університет

м. Запоріжжя)

95.

Формування фахових компетенцій майбутніх тренерів-викладачів у процесі вивчення циклу професійно-орієнтованих дисциплін

(13.00.04)

Н. кер.:  д.п.н., професор Сущенко А.В.

буренко м.с.


(класичний приватний Університет

м. Запоріжжя)

96.

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю у процесі вивчення спеціальних дисциплін

(13.00.04)

Н. кер.: дійсний член НАПН України Глузман В.І.

боярчук н.к.


(Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний ун-т»

(м. Ялта))

97.

Формування професійно-когнітивних умінь майбутніх учителів іноземної мови у процесі фахової підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Каменський О.І.

гаЛкіна г.в.


(Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний ун-т»

(м. Ялта))

98.

Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійно-педагогічного проектування

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Докучаєва В.В.

литвиненко о.в.


(Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка)

99.

Формування готовності майбутніх фахівців з комп’ютерних систем до професійної діяльності у науково-інформаційних центрах

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., доцент Карпюк Р.П.

лінчук о.м.


(Луцький ін-т розвитку людини Відкритого міжнародного ун-ту розвитку людини «Україна»)

100.

Організація практичної підготовки магістрантів філології в університеті

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Соколова І.В.

бондаренко о.в.


(Маріупольський держ. ун-т)

101.

Розвиток управлінської компетентності керівних кадрів Державної прикордонної служби України у процесі фахової підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., доцент Діденко О.В.

луцький о.л.


(Нац. академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького)
102.

Формування соціальної компетентності студентів технічних коледжів у процесі гуманітарної підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Мазоха Д.С.

рожко т.а.


(Переслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди)

103.

Розвиток професійної компетентності керівника загальноосвітньої школи в системі післядипломної освіти

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Лікарчук І.Л.

опольська а.в.


(Переслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди)

104.

Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування авторських технологій навчання у професійній діяльності

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Шапран О.І.

новак о.м.


(Переслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди)

105.

Проектування професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання на засадах контекстного навчання

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Шапран О.І.

іщук в.в.


(Переслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди)
106.

Формування професійно-етичної культури майбутніх юристів у процесі гуманітарної підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Богданова І.М.

мельник ю.в.


(Південноукраїнський держ. пед. університет імені К.Д.Ушинського)

107.

Формування валеологічного мислення майбутніх учителів природничих спеціальностей в процесі професійної підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Кукса В.О.

^ ПАВЛЕНКО І.О.


(Переслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди)

108.

Формування світоглядних орієнтацій майбутнього викладача зарубіжної літератури у процесі професійної підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Князян М.О.

романець в.м.


(Одеський нац. ун-т імені І.І.Мечнікова)

109.

Формування педагогічної компетентності майбутнього психолога у процесі професійної підготовки

(13.00.04)

Н. кер.  д.п.н., професор Князян М.О.

нагорна н.в.


(Одеський нац. ун-т імені І.І.Мечнікова)

110.

Підготовка майбутніх учителів до формування в учнів початкової школи естетичного сприйняття дійсності

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., професор

Пономарьова Г.Ф.

мостова а.о.


(Українська інженерно-педагогічна академія)

111.

Формування готовності викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти до використання технологій дистанційного навчання

(13.00.04)

(Н. кер.: к.п.н., професор

Самойленко О.М.

ручинська н.с.


(Ун-т менеджменту освіти НАПН України)

112.

Формування полікультурної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньо-економічної діяльності в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Ярошинська О.О.

осипенко о.с.


(Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини)
113.

Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання інтернет-підтримки у професійній діяльності

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор

Золотухіна С.Т.

криштоф с.д.


(Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди)

114.

Формування дослідницької культури майбутніх учителів історії та суспільствознавства у процесі фахової підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Костікова І.І.

мілаш о.о.


(Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди)

115.

Професійна підготовка майбутніх перекладачів в університетах Німеччини

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Мірошниченко В.І.

левицька н.в.


(Хмельницький нац.

ун-т)

116.

Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Гришкова Р.О.

ольховська м.в.


(Чорноморський держ. ун-т імені Петра Могили)

117.

Формування професійних творчих здібностей майбутніх економістів у процесі фахової підготовки в коледжах

(13.00.04)

Н. кер.: член-кор. НАПН України Гуревич Р.С.

стецишина о.в.


(Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського)

118.

Формування готовності майбутнього тренера-викладача до роботи у дитячих оздоровчих центрах

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Максимчук Б.А.

мичак р.р.


(Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського)

119.

Підготовка майбутніх авіадиспетчерів з обслуговування повітряного руху на міжнародних авіалініях в Російській Федерації

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Суркова К.В.

ломакіна м.с.


(Державна льотна академія України)
120.

Управління презентаційною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів регіону

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Рябова З.В.

почуєва о.о.


(Університет менеджменту освіти НАПН України)

121.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчальної комунікації в професійній діяльності

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Гавриш Н.В.

шабаліна в.д.


(Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний ун-т»

(м. Ялта))

122.

Формування професійної компетентності майбутніх технологів-видавців у процесі фахової підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., професор Горбунова Н.В.

частоколян а.в.


(Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний ун-т»

(м. Ялта))

123.

Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно-дозвіллєвої діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Ляхова І.М.

чорна ж.р.


(Класичний Приватний Університет

(м. Запоріжжя)

124.

Формування ключових компетентностей у майбутніх перекладачів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін

(13.00.04)

Н. кер.: член-кор. НАПН України Романовський О.Г.

дишлева ю.в.


(Нац. техн. ун-т «ХПІ»)

125.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання засобів естетотерапії на уроках природничо-математичного циклу

(13.00.04)

(Н. кер.: д.п.н., професор Федій О.А.

мірошніченко т.в.


(Полтавський нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка)

3660668548530303.html
3660720840425923.html
3660824952686463.html
3660904998846009.html
3661037871607560.html